Provoz a obsluha zubních RTG zařízení po 1. 1. 2017 v souladu s požadavky SÚJB

K jakým právním změnám fakticky došlo?

 

Zákon č. 18/1997 Sb. byl nahrazen novým atomovým zákonem č. 263/2016 Sb. (dále jen NAZ).

Prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu jsou:

 • vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje,
 • vyhláška č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

S příchodem nového zákona byl zaveden i nový pojem - REGISTRACE - používat zubní rentgenová zařízení po 1.1.2017 lze pouze po provedení registrace této činnosti (§ 10 NAZ).


___________________________________________________


Jaká je situace na mém pracovišti a jak ji řešit?

 

Situace A: Mám platné povolení dle (starého) zák. č. 18/1997 Sb.

Osoby, které získaly povolení před 31.12.2016, se od 1.1.2017 považují za registranty.

Tato registrace je platná do doby platnosti uvedené v rozhodnutí o povolení, nejdéle ovšem 5 let, a to i v případě, pokud bylo povolení vydáno na dobu neurčitou. Do té doby je nutné požádat o novou registraci.

Do konce roku 2017 musí registrant ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta. Tato osoba:

 • Musí být přítomna na pracovišti používajícím daný zdroj ionizujícího záření.
 • Je povinna absolvovat vzdělávací kurz do 31. 12. 2017. Pokud je tato osoba držitelem platného oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na výše uvedených pracovištích podle (starého) zák. č. 18/1997 Sb. nemusí kurz absolvovat do té doby, než toto povolení vyprší, nejpozději však do 5 let.

Situace B: Nemám platné povolení dle (starého) zák. č. 18/1997 Sb., ale chci používat zubní RTG

V tomto případě je potřeba požádat SÚJB o registraci a doložit všechny potřebné podklady, viz následující text.

 

____________________________________________________

 

Co obnáší proces registrace?

 

1) Ustanovení osoby zajišťující radiační ochranu registranta


Registrant musí ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta.

Tato osoba:

 • Musí být přítomna na pracovišti používajícím daný zdroj ionizujícího záření – nelze řešit externě.
 • Je povinna absolvovat vzdělávací kurz do 31. 12. 2017. Pokud je tato osoba držitelem platného oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na výše uvedených pracovištích podle (starého) zák. č. 18/1997 Sb., nemusí kurz absolvovat do té doby, než toto povolení vyprší, nejpozději však do 5 let.

Registrant doloží k registračnímu formuláři nejpozději do 31.12. 2017:

 • Písemné ustanovení osoby, včetně jejího souhlasu
 • Kopii dokladu o absolvování vzdělávacího kurzu touto osobou, anebo kopii platného oprávnění dle starého zákona

 

2) Podmínky registrace

 • Svéprávnost
 • Bezúhonnost
 • Odborná způsobilost:

Fyzická osoba, anebo alespoň jedna fyzická osoba, která je členem právnické osoby, musí doložit svou odbornou způsobilost dokladem o maturitní zkoušce či výučním listem.

Dále se odborná způsobilost dokládá praxí v délce min. 3 let, což se ovšem nevyžaduje pro radiační činnosti související s poskytováním zdravotní léče v zubním lékařství.

 

 

3) Registrační formulář a dokumentace pro registrovanou činnost pro SÚJB

Pro registraci je na SÚJB potřeba doložit:

 • Registrační formulář - A1 (§ 17 odst. 1 NAZ)
 • Doklad prokazující odbornou způsobilost
 • Doklad o ustanovení fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta + její písemný souhlas + doklad o jejím absolvování odborné přípravy
 • Protokol přejímací zkoušky nebo poslední zkoušky dlouhodobé stability zdroje ionizujícího záření
 • Uhrazení správního poplatku 500 Kč

 

4) Povinnosti registranta v oblasti radiační ochrany v zubním lékařství

a)     Zajistit provedení přejímací zkoušky zdroje ionizujícího záření před uvedením zdroje do provozu.

b)     Zajistit provedení zkoušky dlouhodobé stability zdroje ionizujícího záření

 • Jednou za 12 měsíců pro zubní CT (významný zdroj ionizujícího záření)
 • Min. jednou za 36 měsíců pro ostatní zubní rentgenová zařízení (jednoduché zdroje ionizujícího záření – IO RTG, OPG)

c)     Zajistit provádění zkoušek provozní stálosti, pro které je stanovena četnost

d)     Vést evidenci zdrojů a následně zasílat SÚJB údaje o zdrojích ionizujícího záření

e)     Řídit se postupy pro zajištění radiační ochrany – univerzální provozní pokyny (viz vyhláška č. 422/2016 Sb.)

 

____________________________________________________

 

Co je to vzdělávací kurz?

 

Vzdělávací kurz je odbornou přípravou osoby zajišťující radiační ochranu registranta. Jedná se o školení v délce 6 hodin, které mohou pořádat subjekty mající povolení SÚJB. Vzdělávací kurz pak musí být opakován každých 5 let. Kurzy nejsou ukončeny zkouškou. Nejvhodnější je, když vzdělávací kurz absolvuje pracovník, který bude rentgenová zařízení reálně obsluhovat. Termíny kurzů jsou k dispozici zde.

 

____________________________________________________

 

Jaká je náplň vzdělávacího kurzu?

 

Náplní vzdělávacího kurzu k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta jsou následující obecné informace:

1. základy fyziky ionizujícího záření s ohledem na zaměření registrované činnosti,

2. radiobiologické podklady radiační ochrany, zejména

2.1  interakce ionizujícího záření s živou hmotou a

2.2  stochastické účinky ionizujícího záření a tkáňové reakce a hodnocení jejich zdravotních důsledků,

3. způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření,

4. veličiny a jednotky používané v dozimetrii a pro účely radiační ochrany,

5. principy radiační ochrany, a to odůvodnění, optimalizace, limitování dávek a zabezpečení zdrojů ionizujícího záření,

6. usměrňování ozáření,

7. kategorizace zdrojů ionizujícího záření,

8. monitorování pracoviště,

9. limity pro radiační pracovníky,

 10. odvozené limity a

11.  minimalizace rizika ionizujícího záření, způsoby ochrany před ionizujícím zářením, stínění a jeho použití.


Informace o organizaci radiační ochrany:

1. role osoby zajišťující radiační ochranu registranta,

2. požadavky na registranta a registraci,

3. vymezení sledovaného pásma a

4. národní radiologické standardy a interní klinický audit pro lékařské ozáření ve stomatologii nebo v kostní denzitometrii.


Posledním okruhem jsou zvláštní informace:

1. požadavky právních předpisů v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření ve stomatologii, kostní denzitometrii a při veterinárních aplikacích,
2. odpovědnost za odůvodnění a indikace ve stomatologii a kostní denzitometrii,
3. princip optimalizace, diagnostické referenční úrovně v zubní radiodiagnostice, vliv technických parametrů na dávku pacienta, pracovníků a doprovodu,
4. zkoušky zdroje ionizujícího záření, a to zkoušky přejímací, dlouhodobé stability a provozní stálosti,
5. základní způsoby ochrany před zevním ozářením,
6. požadavky na postupy pro zajištění radiační ochrany při používání zdroje ionizujícího záření a
7. požadavky na rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti a způsob jejich provádění.

____________________________________________________


Těšíme se na Vás při vzdělávacích kurzech!

O termínech a místech konání Vás budeme včasně informovat na našich webových stránkách CEDUCATION.

Za tým CAMOSCI Imaging & Innovation

Ing. Barbora Svobodová

____________________________________________________

Sdílet
C-CONCEPT

Chci získat ZDARMA:

 

Pošlete mi nabídku na:


Tip odborníka

Budiž světlo

Ne nejedná se o začátek výborného animovaného filmu Stvoření světa z roku 1957. Byť prvotní myšlenka je stejná.V dnešním článku se zaměříme totiž na...   celý článek

Nezapomeňte na pravidelné kontroly

Finance

Čas jsou peníze

Většina z nás ví, že čas jsou peníze. Čím dříve začnete vybavení využívat tím dříve se Vám investice vrátí. Navíc podmínky pro...   celý článek